بایگانی برچسب ها: شبکه های اجتماعی

رسانه های جدید سقوط دوره جلسات در فیلم های اجتماعی و رسانه های دیجیتال

رسانه های جدید ... یک ایده بزرگ است. تازه های اجتماعی انقلاب رسانه ای در حال حاضر آغاز انقلاب اجتماعی رسانه ها 2 تازه از فیلم اصلی (http://www.socialnomics.com) با رسانه های اجتماعی جدید و به روز شده و آمار تلفن همراه است که سخت به چشم پوشی می باشد. بر اساس کتاب Socialnomics توسط اریک Qualman. ... و در حال حاضر که شما می دانید حقایق، را [...]